Κ.Υ.Α. 1016/60/6-ιη

Κ.Υ.Α. 1016/60/6-ιη
(ΦΕΚ 155 τ. Β’ 08/02/2005) Παράταση ισχύος, ανανέωση αδειών κατοχής πυροβόλων
ραβδωτών όπλων σκοποβολής (2005).

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των διατάξεων της ΚΥΑ καθορίζεται ότι:

ʼρθρο 1

1 Παρατείνεται μέχρι την 30/06/2005 η ισχύς των αδειών κατοχής και οπλοφορίας ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις της 4325/1999 απόφασής μας (Β΄ 400) και παρατάθηκε η ισχύς τους με την 1016/60/6-ιβ΄ από 15/12/2003 ομοίας μας (Β΄ 1872).

2. Η άδεια κατοχής και οπλοφορίας πυροβόλου ραβδωτού όπλου σκοποβολής, η ισχύς της οποίας παρατείνεται κατά τα ανωτέρω, ανανεώνεται εφ΄ όσον ο κάτοχός της συμμετείχε κατά τη διάρκεια της ισχύος της, σε εννέα (9) αγώνες με όπλα της Α’ κατηγορίας και σε δεκαπέντε (15) αγώνες με όπλα της Β’ κατηγορίας.

ʼρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2005

Οι Υπουργοί
Υφυπ. Πολιτισμού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
Δημοσίας Τάξεως ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ