Κ.Υ.Α. 1016/60/6δ

Κ.Υ.Α. 1016/60/6-δ
(ΦΕΚ Β΄ 69/27.01.2003) 
Παράταση ισχύος, ανανέωση, επαναχορήγηση αδειών 
πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής.Παράταση ισχύος, ανανέωση, επαναχορήγηση αδειών πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 5, εδάφιο α’, 3 παρ. 7, 6 παρ. 7, 7 παρ. 2 εδάφ. ε’, 10 παρ. 7 και 21 του Ν. 2168/1993 “Ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις” (Α΄14 7), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2334/1995 (A 184).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (A 137), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (A 145) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (A 38).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 της 8334/2001 απόφασης του Πρωθυπουργού “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Πολιτισμού” (B 1479).

4. Τις διατάξεις του 218/2002 προεδρικού διατάγματος “Αποδοχή παραίτησης Υφυπουργών” (A 204).

5. Τις διατάξεις του 219/2002 προεδρικού διατάγματος “Διορισμός Υφυπουργών” (A 204).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ʼρθρο μόνο.

1. Η ισχύς των αδειών κατοχής πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 4325/1999 (B 400) και λήγουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι 31.12.2003, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Η ανανέωση άδειας, η ισχύς της οποία παρατάθηκε κατά τα ανωτέρω, γίνεται εφόσον ο κάτοχος της συμπληρώνει κατά την διάρκεια ισχύος της συνολικά τον αριθμό αγώνων που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 της 4325/1999 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

2. Οι άδειες κατοχής ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής, η ισχύς των οποίων έληξε μετά την 19.4.2002 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης επαναχορηγούνται, εφόσον τα σχετικά αιτήματα υποβληθούν μέχρι την 31.12.2003 και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 εδάφ. γ’ της Κ.Υ.Α. 4325/1999, πλην αυτής που αναφέρεται στην απόκτηση δεύτερου και κάθε επομένου όπλου. Οι απαιτούμενοι αγώνες, για την επαναχορήγηση των αδειών κατοχής όπλων. Κατηγορίας A μπορούν να καλύπτονται και από αγώνες με όπλα Κατηγορίας B.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ